×
Home Over ons WaarneemApp Privacyverklaring Algemene voorwaarden Uitnodigingscode Veelgestelde vragen Contact

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de WaarneemHulp app door geregistreerde gebruikers.

Artikel 1. Definities

Account: persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de App en met behulp waarvan de Gebruiker meerdere Diensten kan plaatsen.

Gebruiker: een natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt.

WaarneemHulp: uitmakend van MedischeScholing B.V. (KVK 71686517) en KVM Medical, (KVK 73187402).

App: de mobiele applicatie voor zowel android als iOs onder de naam WaarneemHulp.

Dienst(en): een door een Gebruiker op de App geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door werkzoekende Gebruikers kan worden gereageerd.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Gebruiker na registratie.

2.2 WaarneemHulp is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanmaken van account

3.1 Gebruiker staat er naar WaarneemHulp voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar een Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken, onder een alias of het BIG-nummer van iemand anders te gebruiken

3.2 WaarneemHulp is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren of een Account te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren.

3.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.4 Bij registratie wordt Gebruiker verzocht zijn/haar BIG-registratienummer te verstrekken. WaarneemHulp garandeert nadrukkelijk niet dat de betreffende Gebruiker BIG geregistreerd blijft na het aanmaken van zijn/haar Account.

3.5 WaarneemHulp accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door Gebruiker verstrekte gegevens

3.6 Indien Gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de Diensten, voor zover een BIG registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker zelf.

Artikel 4 Gebruik van ons platform

4.1 Gebruiker erkent en aanvaardt dat WaarneemHulp alleen een platform biedt waarop Gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van eerstelijnszorg met elkaar in contact worden gebracht.

4.2 WaarneemHulp heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Diensten tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3 Het is Gebruiker niet toegestaan de via de App verkregen gegevens door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4.4 Gebruiker die Diensten plaatst staat in voor de juistheid en compleetheid van de daarin opgenomen gegevens.

4.5 Diensten mogen niet; a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn. b . in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving

4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Het is niet toegestaan Diensten te kopiëren anders dan voor persoonlijk gebruik. Het is expliciet niet toegestaan om de opdrachten massaal te kopiëren en via een ander (digitale) informatiedrager te verspreiden.

4.7 Gebruikers die Diensten plaatsen mogen geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin.

4.8 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Diensten die hij/zij ter beschikking stelt gebruikt zullen worden door andere Gebruikers. WaarneemHulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

4.9 WaarneemHulp is niet geschikt voor het uitwisselen van patiëntinformatie of andere gevoelige persoonsgegevens.

4.10 Aan het gebruik van de WaarneemHulp zijn voor praktijkhouders, waarnemers en praktijkmanagers geen kosten verbonden.

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de App en de Diensten berusten bij WaarneemHulp.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 WaarneemHulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Artikel 7 Duur en beëindiging

Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.